รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 17:03:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 1
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ ซก.บช.ง. 032/2562            วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

เรื่อง    นำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
พร้อมกับ         คำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อน  
                
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  งบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 
ของบริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
                
        บริษัทฯ ขอนำส่งงบการเงินระหว่างกาลฉบับสอบทานแล้วสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2562 และรายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
พร้อมกับคำชี้แจงสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งสรุปได้ดังนี้ :
         
1.  งบการเงินเฉพาะกิจการ
    ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้ำมัน 220.764 ล้านลิตร
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 11.056 ล้านลิตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.27 
มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 4,389.80 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 76.94
ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 1.72 ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย - สุทธิลดลง จากราคาขาย
เฉลี่ยต่อลิตรที่ลดลง ในขณะที่รายได้อื่นเพิ่มขึ้น เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ 
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
        ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ มีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 151.97
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 77.21 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 74.76 
ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.84 ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ
กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น และมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น
จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ทำให้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 120.99 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 61.72 ล้านบาท เป็นจำนวน 59.27 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 96.03 ดังมีรายละเอียดปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (เฉพาะกิจการ) ที่แนบ
2. งบการเงินรวม
       ในไตรมาสที่ 1/2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายน้ำมัน
รวม 345.468 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 30.497 ล้านลิตร 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.68 มีรายได้รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 6,931.47 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 205.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.06
ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ รายได้จากการขาย-สุทธิเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขาย และค่าการตลาดเฉลี่ยต่อลิตร
ที่เพิ่มขึ้น และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากกำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
   ในไตรมาสที่ 1/ 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรก่อนภาษีเงินได้จำนวน 205.85 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 เป็นจำนวน 92.32 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81.31
ทั้งนี้เนื่องจากรายการที่สำคัญคือ กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น
และรายได้อื่นเพิ่มขึ้น จากกำไร
จากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น   ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิหลังภาษีเงินได้จำนวน 
164.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 ที่มีจำนวน 91.71 ล้านบาท เป็นจำนวน 72.32
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 78.86

   จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


               ขอแสดงความนับถือ

                           (ชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์)  
                      กรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้