รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
13 พ.ค. 2562 06:33:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่(listed)
โดย นางสาว ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 09/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.675% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.104% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท(listed)
โดย นาย สันติ ภิรมย์ภักดี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.92% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 08/05/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.0011% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.9991% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________