รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2562 19:15:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ("กองทุนรวม")
ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมประจำปี 2562 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา
10.00 น. ณ ห้องแพลตทินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน ถนนรัชดาภิเษก
  ในการนี้ 
บริษัทจัดการขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมปร
ะจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของกองทุนรวม ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดังเว็บไซต์ด้านล่าง
http://www.brrgif.com/shareholder_meeting.html
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้