รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2562 18:52:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ 51/2562/020

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ตามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ นั้น
บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cpn.co.th) เรียบร้อยแล้วในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ >
ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อแก้ไขหรือข้อทักท้วงประการใดเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ท่านสามารถแสดงความเห็นมาที่เลขานุการบริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ชั้น 31
อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
หรือ E-mail: co.secretary@cpn.co.th ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
  (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)  
    เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้