รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2562 17:07:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 บนเว็บไซต์
หลักทรัพย์
TPA
แหล่งข่าว
TPA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กต.015/2562
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 บนเว็บไซต์

เรียน กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) ได้ทำการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว ห้องจิตรลดา ชั้น 2 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัดกรุงเทพมหานคร ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://thaipolyacrylic.com


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 
ขอแสดงความนับถือ(นายรักชัย สกุลธีระ)
รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้