รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 พ.ค. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ DIGI
หลักทรัพย์
B52
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนชื่อหลักทรัพย์                

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและชื่อย่อหลักทรัพย์ของ DIGI
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) (DIGI)
ชื่อบริษัทเดิม                     : บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
ชื่อบริษัทใหม่                     : บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : DIGI
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : B52
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : DIGI-W1
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : B52-W1
ชื่อย่อหลักทรัพย์เดิม                  : DIGI-W2
ชื่อย่อหลักทรัพย์ใหม่                  : B52-W2
วันที่มีผล                      : 15 พ.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
- ชื่อบริษัทใหม่ (อังกฤษ) B-52 CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
______________________________________________________________________