รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
09 พ.ค. 2562 17:21:00
หัวข้อข่าว
กรรมการลาออก
หลักทรัพย์
THL
แหล่งข่าว
THL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ทค. 151- 005/05/2562

9 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  กรรมการลาออก

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า นายศุภชัย ใจสมุทร ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง 
กรรมการบริษัทและบริษัทในเครือทุกตำแหน่ง เนื่องจากต้องไปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ


นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้