รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2562 17:04:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ JTS/CS-010/2562

  8 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  แจ้งผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
3/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  2562 แล้ว ในการนี้ขอชี้แจงผลการดำเนินงาน ดังนี้
1.  รายได้รวม
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จำนวน 28.53 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2561  ซึ่งมีรายได้รวมจากการดำเนินงานอยู่ที่ 24.49 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 4.04 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.50 รายได้รวมดังกล่าวประกอบด้วย
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารและบริการโทรคมนาคม จำนวน 10.14 ล้านบาท
-  รายได้จากธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้ง จำนวน 12.85 ล้านบาท
-  รายได้อื่นๆ จำนวน 5.54 ล้านบาท
2.  ต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จำนวน 23.72 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ซึ่งมีต้นทุนขายและบริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ 19.50 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจำนวน 4.22 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.64
3.  กำไรจากการดำเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จำนวน 3.82 ล้านบาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2561  ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 3.55 ล้านบาท
กำไรเพิ่มขึ้น 0.27 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.61

4.  กำไรสุทธิ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562 จำนวน 3.82 ล้านบาท 
เมื่อรวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน จำนวน 0.50 ล้านบาท ทำให้กำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอยู่ที่ 4.32 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรสุทธิประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
 อยู่ที่ 4.67 ล้านบาท กำไรลดลงจำนวน 0.35 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.49


  ขอแสดงความนับถือ
        บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)


  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้