รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2562 17:01:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการลาออกของกรรมการ
หลักทรัพย์
BCP
แหล่งข่าว
BCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งว่า นายจรินทร์ จักกะพาก 
ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
เป็นต้นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยบริษัทฯ
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้