รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
08 พ.ค. 2562 13:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2562 แต่งตั้งกรรมการ ผู้บริหาร แทนตำแหน่งที่ลาออก และ ยกเลิกการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
OCEAN
แหล่งข่าว
OCEAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติอนุมัติให้ยกเลิกการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย คือ Ocean Petrochem Private Limited 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศ (สาธารณรัฐสิงคโปร์)  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และอนุมัติดำเนินการปิดบริษัท โอเชี่ยน กรีน ไบโอเอ็นเนอร์ยี
พลัส จำกัด เนื่องจาก บริษัทพิจารณาแล้วยังไม่มีแผนการดำเนินธุรกิจในระยะสั้น
และระยะยาวตามวัตถุประสงค์ที่ขอเปิดบริษัทย่อย
ซึ่งได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทยังไม่มีแผนธุรกิจในเรื่องดังกล่าว
จึงยกเลิกการดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าว
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้ง นายพิพัฒน์ เศรษฐีชัยชนะ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร/ 
รองกรรมการผู้จัดการ-ธุรกิจน้ำมันปาล์มสายงานการตลาด แทนนางชัชชญา ไตรตระกูลชัย กรรมการที่ลาออก
ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ
ครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้