รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2562 20:12:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไพร์ด เลาน์จ ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์
เลขที่ 1788 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 นั้น บริษัทฯ
ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในหน้า  นักลงทุนสัมพันธ์
หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น (https://investor-th.singhaestate.co.th/shareholder_meeting.html)
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
และได้นำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้