รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2562 12:39:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
PRAKIT
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์(listed)
โดย นาย จิรวุฒิ คุวานันท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.049% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.049% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ประกิต โฮลดิ้งส์(listed)
โดย นาง อุไรรัตน์ อภิสารธนรักษ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 30/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.12% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________