รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2562 12:37:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MEGA-WA (F53-5)
หลักทรัพย์
MEGA
แหล่งข่าว
MEGA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการใช้สิทธิ Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 07 พ.ค. 2562

หลักทรัพย์ที่ใช้สิทธิ                  

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  

 หุ้นสามัญ                     
  ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ               : MEGA-WA
  ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                : 
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ระบุชื่อไว้และไม่สามารถโอนได้
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ใช้สิทธิ (หน่วย)        : 914,900
  จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ        : 2,320,794
(หน่วย)
  อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1.00 : 1.00
  ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)             : 17.50
  วันใช้สิทธิ                    : วันที่ 29 เม.ย. 2562 ถึงวันที่ 29 เม.ย. 2562
  จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ (หุ้น)          : 914,900
  จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ (หุ้น)       : 2,320,794หมายเหตุ                      :
ใบสำคัญแสดงสิทธิ MEGA-ESOP Warrants ที่จัดสรรให้กับพนักงาน ยังไม่ได้ดำเนินการจัดสรรอีกจำนวน 94 หน่วย
 บริษัทจะดำเนินการจัดสรรตามความเหมาะสมหรือลดทุนในอนาคต

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายวิเวก ดาวัน
ตำแหน่ง                       : กรรมการ

นายโธมัส อับบราฮัม
กรรมการ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้