รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
07 พ.ค. 2562 08:31:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SANKO เริ่มซื้อขายวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
หลักทรัพย์
SANKO
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(SANKO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 149,547,481.50
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 299,094,963
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 6,292,733
ทุนใหม่ (บาท)                    : 152,693,848.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 305,387,696
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 0.50000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SANKO-W1) จำนวน 
6,292,733 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,292,733 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันใช้สิทธิ                      : 29 เม.ย. 2562
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 08 พ.ค. 2562
______________________________________________________________________