รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2562 19:17:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แก้ไขการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 8)
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้แจ้งสารสนเทศบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 นั้น เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
โดยคำนึงถึงการมีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าว
และเพื่อคงมาตรฐานการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ
จึงขอแจ้งแก้ไขคะแนนเสียงในระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ SHR ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (PO
Warrant)
(โปรดดูเอกสารแนบ)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้