รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2562 17:22:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มิลเลียนแนร์ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กอ. 049/2562
            วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
มิลเลียนแนร์ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัท") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์ (MIPF) ("กองทุนรวม")
ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ
วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น 2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 แล้ว นั้น
บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ของกองทุนรวม 
บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.one-asset.com ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


    (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
   รองกรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
โทรศัพท์ 02-659-8843, 8837 หรือ 8878
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้