รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2562 12:52:00
หัวข้อข่าว
แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทย่อย
หลักทรัพย์
MSC
แหล่งข่าว
MSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ SCO 024/2562            
วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เรื่อง  แจ้งผลการจดทะเบียนลดทุนของบริษัทย่อย
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เมโทรอินโฟไดนามิกส์ จำกัด ("MID") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("MSC") ได้มีมติในการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 7/2562
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 อนุมัติการขอลดทุนของ MID โดยลดทุนจดทะเบียนจากเดิมจำนวน 10,000,000 บาท
ลดลงเหลือจำนวน 2,500,000 บาท และลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของ MID จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 100 บาท
เป็นมูลค่าหุ้นละ 25 บาท เนื่องจาก MID มีเงินทุนมากเกินความจำเป็นนั้น
MSC ขอเรียนให้ทราบว่า MID ได้ดำเนินการโฆษณามติการลดทุนทางหนังสือพิมพ์แล้ว เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
และสิ้นสุดระยะเวลาในการส่งคำคัดค้านมติการลดทุนของเจ้าหนี้เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562
ซึ่งปรากฎว่าไม่มีเจ้าหนี้รายใดคัดค้านมติการลดทุนของบริษัทย่อยแต่ประการใด MID
จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
โดยมีทุนจดทะเบียนปรากฎตามหนังสือรับรองและหนังสือบริคณห์สนธิของ MID ดังนี้
ทุนจดทะเบียนจำนวน   2,500,000   บาท   (สองล้านห้าแสนบาท)
จำนวนหุ้นสามัญ      100,000   หุ้น    (หนึ่งแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ          25   บาท   (ยี่สิบห้าบาทถ้วน)
ทั้งนี้ การที่ MSC ได้ถือหุ้นของ MID จำนวน 99,994 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 99.99 ส่งผลให้ MSC ได้เงินคืนจากการลดทุนดังกล่าว จำนวน 7,499,550 บาท
และคงเหลือเงินลงทุนใน MID จำนวน 2,499,850 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

     ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สุเมตตา จิตต์ศิริผล
( นางสาวสุเมตตา จิตต์ศิริผล )
เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้