รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ค. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 และการกำหนดนัดประชุมใหม่ บนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 พ.ค. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 10 พ.ค. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 27 มี.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 26 มี.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2559
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนรวมในอนาคต
วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนรวมประจำปี 2561
วาระที่ 4 พิจารณารับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561
วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผล และการลดเงินทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2561
วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
วาระที่ 7 พิจารณา เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมบรรยง พงษ์พานิช ชั้น 11 อาคารเมืองไทย-ภัทร 
คอมเพล็กซ์ อาคารเอ เลขที่ 252/63 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วย-ขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้