รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ค. 2562 13:26:00
หัวข้อข่าว
การไม่ปรับสิทธิของ UKEM-W2
หลักทรัพย์
UKEM
แหล่งข่าว
UKEM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปรับสิทธิ/การไม่ปรับสิทธิ              

เรื่อง                        : การไม่ปรับสิทธิ
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : UKEM-W2
ชื่อเต็มใบสำคัญแสดงสิทธิ                : ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 
ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
การปรับสิทธิ                    
เหตุผลที่ไม่ปรับสิทธิ                  : 
บริษัทจะไม่ปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เนื่องจากไม่เข้าเหตุของการปรับสิทธิ
ดังต่อไปนี้ : จ่ายเงินปันผลเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
เนื่องจากเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวใน ข้อ 5 (5)
ของข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)
ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) กำหนดว่า บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ "
เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฏหมาย สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี
ตำแหน่ง                       : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้