รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 พ.ค. 2562 08:45:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
SEC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล(listed)
โดย ALLIANZ SE
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 22.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 49.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ศรีอยุธยา แคปปิตอล(listed)
โดย บริษัท ซีพีอาร์เอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 30/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 22.99% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 49.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________