รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2562 18:26:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ตล. 013/2562

                  วันที่ 30 เมษายน 2562

เรื่อง  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
บริษัทฯได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ 
อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ห้องสยามมกุฎราชกุมาร  โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1.  นายอวยชัย กุลทิพย์มตรี     ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.  นายประพัฒน์ ยอขันธ์    ตำแหน่งกรรมการบริหาร
3.  ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน     ตำแหน่งกรรมการบริหาร
4.  นายเอ สัจเดว์      ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5.  นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ  ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6.  นางสาวกุลชญา วัฒนา    ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ในการเปิดประชุมฯมีผู้ถือหุ้นและผู้ที่รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 89 ราย จำนวนหุ้น 
35,933,220,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.1134 ของทุนชำระแล้ว
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมฯ
จึงทำให้จำนวนหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้นไม่เท่ากัน บริษัทฯขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2562 ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2561เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561
    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานฯด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท
ี่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,940,626,520  100.0000
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  5,000  0.0000
รวม  35,940,631,520  100.0000
บัตรเสีย  0  -

วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,873,169,615  99.1062
ไม่เห็นด้วย  323,538,411  0.8938
งดออกเสียง  5,000  0.0000
รวม  36,196,713,026  100.0000
บัตรเสีย  0  -
    วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31
 ธันวาคม 2561
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองรายงานฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,982,608,026  99.4085
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  214,105,000  0.5915
รวม  36,196,713,026  100.0000
บัตรเสีย  0  -
    วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระฯ โดยกรรมการมีวาระ ละ 3 ปี 
ในปีนี้มีกรรมการที่ครบออกตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง  2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
และเพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนในมาตรา 71 วงเล็บ 2 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ.2535
จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปีนี้จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระในปี
2563 ใช้วิธีการจับฉลาก โดยผลฉลากที่ได้คือ
 นางสาวกุลชญา วัฒนา มาครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมแ
ละมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


วาระที่ 5.1 นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง
  
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,970,028,832  99.3816
ไม่เห็นด้วย  223,659,094  0.6179
งดออกเสียง  175,100  0.0005
รวม  36,193,863,026  100.0000
บัตรเสีย   2,850,000.00   -

วาระที่ 5.2 นายประพัฒน์ ยอขันธ์
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,979,587,926  99.4080
ไม่เห็นด้วย  214,100,000  0.5915
งดออกเสียง  175,100  0.0005
รวม  36,193,863,026  100.0000
บัตรเสีย   2,850,000.00   -
    
วาระที่ 5.3 นางสาวกุลชญา วัฒนา
รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,979,587,926  99.4080
ไม่เห็นด้วย  214,100,000  0.5915
งดออกเสียง  175,100  0.0005
รวม  36,193,863,026  100.0000
บัตรเสีย   2,850,000.00   -
  
วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 
2562 มีจำนวน 3.5 ล้านบาท
    โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3.5 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,979,582,675  99.3531
ไม่เห็นด้วย  214,105,251  0.5912
งดออกเสียง  20,175,100  0.0557
รวม  36,213,863,026  100.0000
บัตรเสีย   2,850,000.00   -

วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 
โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทกรินทร์ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายนามดังนี้
ผู้สอบบัญชี 3 ท่าน แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน)
 และบริษัทย่อย ดังนี้
1.  นายเจษฎา หังสพฤกษ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2.  นายจิโรจ ศิริโรโรจน์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียน 5113 และ/หรือ
3.  น.ส.กรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305
ผู้สอบบัญชีทั้ง 6 ท่านแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อย เพิ่มเติม ดังนี้ 
นายวิเชียร ปรุงพาณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ
นายสุพจน์ มหันตชัยสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 12794 และ/หรือ นางสาวเรไร ทรัพย์มูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 13026
ค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 11 บริษัท จำนวน 5,695,170บาท
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (NON AUDIT FEE) 
ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกรินทร์ ออดิท ทั้ง 9 ท่าน และอนุมัติ
ค่าสอบบัญชี จำนวน 5,695,170บาท และค่าใช้จ่ายอื่น(NON AUDIT FEE) ตามจำนวนที่จ่ายจริง 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดั
งนี้

รายละเอียด  จำนวนหุ้น  ร้อยละ
เห็นด้วย  35,999,587,926  99.4083
ไม่เห็นด้วย  0  0.0000
งดออกเสียง  214,275,100  0.5917
รวม  36,213,863,026  100.0000
บัตรเสีย   2,850,000.00   -

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

   (นายประพัฒน์ ยอขันธ์)    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)  
    กรรมการ                    กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้