รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2562 17:13:00
หัวข้อข่าว
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจ
ฟันด์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
และได้ขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในประเด็นที่เกี่ยวกับการขยายขอบเขต
การใช้ประโยชน์ของทรัพย์สินให้ครอบคลุมถึงศักยภาพในการใช้งานเป็นคลังสินค้า ห้องเย็น และโรงงาน
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสในการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนรวม
โดยบริษัทได้รับมติของผู้ถือหน่วยลงทุนโดยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุ
นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6)
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562)
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการในประเด็นข้างต้น ทั้งนี้
การแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการข้างต้น ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
ท่านผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมดังกล่าวได้ที่ Website 
ของบริษัท (www.mfcfund.com) หรือติดต่อสอบถามได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด
(มหาชน) โทร. 0-2649-2000 กด 0 (Contact Center) ได้ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30-17.00 น.
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้