รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2562 08:53:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
CPN
แหล่งข่าว
CPN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
______________________________________________________________________

ที่ 51/2562/018

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
 26 เมษายน 2562 ดังนี้
1.    รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2.    รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

3.    อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย  3,758,905,922    เสียง
ไม่เห็นด้วย  -  เสียง
งดออกเสียง  1,079,680  เสียง
บัตรเสีย  -  เสียง
    
4.  อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท จำนวน 4,488,000,000 หุ้น 
คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวม 4,936,800,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม
2562
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย  3,760,038,236    เสียง
ไม่เห็นด้วย  -  เสียง
งดออกเสียง  15,580  เสียง
บัตรเสีย  -  เสียง
    
5.  อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคลดังนี้
1)  นายวีรวัฒน์  ชุติเชษฐพงศ์
เห็นด้วย  3,738,315,629  เสียง     
ไม่เห็นด้วย  22,316,700  เสียง     
งดออกเสียง  17,530  เสียง     
บัตรเสีย  -  เสียง    
2)  นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  
เห็นด้วย  3,695,946,283  เสียง     
ไม่เห็นด้วย  64,667,246  เสียง     
งดออกเสียง  36,330  เสียง     
บัตรเสีย  -  เสียง    
3)  นายกอบชัย  จิราธิวัฒน์  
เห็นด้วย  3,703,274,783    เสียง     
ไม่เห็นด้วย  57,338,746    เสียง     
งดออกเสียง  36,330    เสียง     
บัตรเสีย  -    เสียง    
4)  นายปริญญ์  จิราธิวัฒน์
เห็นด้วย  3,700,949,176  เสียง     
ไม่เห็นด้วย  59,664,353  เสียง     
งดออกเสียง  36,330  เสียง     
บัตรเสีย  -  เสียง    

6.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 วงเงินรวมไม่เกิน 20,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย  3,730,406,036    เสียง
ไม่เห็นด้วย  30,227,805  เสียง
งดออกเสียง  16,018  เสียง
บัตรเสีย  -  เสียง

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีดังนี้
1)  ค่าตอบแทนประจำไตรมาสคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ  165,000   บาท/ไตรมาส
- ประธานกรรมการตรวจสอบ   133,000   บาท/ไตรมาส
- กรรมการตรวจสอบ  103,000   บาท/ไตรมาส
- กรรมการ   85,000    บาท/ไตรมาส
2)  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ   60,000    บาท/ครั้ง
- กรรมการ   42,000   บาท/ครั้ง
3)  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
- ประธานกรรมการ   65,000   บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ   50,000   บาท/ครั้ง
4)  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย   
- ประธานกรรมการ   35,000   บาท/ครั้ง
- กรรมการ และที่ปรึกษา   30,000   บาท/ครั้ง
5)  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง
- ประธานกรรมการ   35,000   บาท/ครั้ง
- กรรมการ   30,000   บาท/ครั้ง
หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 
และผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนสำหรับการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในคณะกรรมการชุดย่อย
6)  เงินโบนัส
  บริษัทฯ จะคำนวณจ่ายเงินโบนัสจากวงเงินค่าตอบแทนกรรมการคงเหลือที่ได้รับอนุมัติ 
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียด
และอัตราการจ่ายเงินโบนัสตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี้
เงินโบนัสจะจ่ายให้แก่กรรมการตามผลการปฏิบัติงานและการมีส่วนร่วมในการประชุม
โดยประธานกรรมการจะได้รับเงินโบนัสสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ
(Executive Director) จะไม่ได้รับเงินโบนัสกรรมการ
7)  สิทธิประโยชน์อื่น ๆ  -ไม่มี-
    
7.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ("ผู้สอบบัญชีหลัก") 
ดังมีรายนามต่อไปนี้ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยประจำปี 2562
1)  นางสาววรรณาพร  จงพีรเดชานนท์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098
2)  นางสาวบงกช  อ่ำเสงี่ยม    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
3)  นางวิไลวรรณ   ผลประเสริฐ    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8420
4)  นางศศิธร  พงศ์อดิศักดิ์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802
และอนุมัติค่าสอบบัญชีจำนวนรวม 8,565,000 บาท 
และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ จำนวน 4 บริษัท ประมาณการจำนวน
803,502 บาท
โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศบางบริษัทอาจเป็นผู้สอบบัญชีหลักหรือผู้ส
อบบัญชีรอง
โดยมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย
บริษัทร่วม กิจการร่วมค้า และอื่น ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นด้วย  3,740,674,370    เสียง
ไม่เห็นด้วย  19,506,162  เสียง
งดออกเสียง  472,491  เสียง
บัตรเสีย  -  เสียง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ

  -อัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม-
   (นางสาวอัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกษม)
      เลขานุการบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้