รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2562 07:52:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ช. การช่าง(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย นาย กิตติ ธนากิจอำนวย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -26.1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 17.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย นาย ธงชัย บุศราพันธ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 23.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 23.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย THE TON POH FUND
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการสิ้นสุดนิติบุคคลตามมาตรา 258 หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย N CAPITAL LIMITED
ซึ่งเป็นการ เมื่อวันที่ 25/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่คิดเป็น -24.9% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย นาย กิตติ ธนากิจอำนวย
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.71% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 43.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บี จิสติกส์(listed)
โดย นาย YUK LUNG LEE
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -9.41% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บี จิสติกส์(listed)
โดย นาย ธนนนท์ เตรียมชาญชัย
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________