รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2562 07:41:00
หัวข้อข่าว
3 พฤษภาคม 2562 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ 2S-W1
หลักทรัพย์
2S
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (2S-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 03 พ.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 09 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2562
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 30 พ.ค. 2562
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 07 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 พ.ค. 2562
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 15 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 29 พ.ค. 2562
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 31 พ.ค. 2562
สิทธิ
______________________________________________________________________