รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2562 17:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 เรื่องจ่ายเงินปันผล/แต่งตั้งกรรมการ/แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ/กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
AEONTS
แหล่งข่าว
AEONTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

- มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
ซึ่งได้แก่ นายฮิเดะกิ วะคะบะยะชิ นายเคนจิ ฟุจิตะ และ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และรับทราบการลาออกของ นายชุนอิจิ โคบายาชิ
ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ ณ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562
- มีมติอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากเดิมกรรมการมีจำนวน 13 ท่าน เป็น 12 ท่าน 
และอนุมัติการลาออกของ นางสาวกัณณิกา เกื้อศิริกุล พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายคาซึมาซะ โอชิมา
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
-มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีรายนาม ดังต่อไปนี้
1. นายนพพันธป์ เมืองโคตร
2. ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์
3. ดร. มงคล เหล่าวรพงศ์
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 เม.ย. 2562
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 พ.ค. 2562
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 พ.ค. 2562
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 2.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 18 ก.ค. 2562
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ย. 2561 ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2562 และกำไรสะสม
หมายเหตุ                      :
-มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2562 โดยอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 อย่างไรก็ตาม
การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวข้างต้น เป็นการจ่ายเพิ่มให้จากเงินปันผลระหว่างกาล 
ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.35 บาท
รวมเป็นเงินปันผลทั้งปีเท่ากับ 4.70 บาท คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 33.5 ของกำไรสุทธิ
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD
หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562)
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 29 เม.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 พ.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 13 พ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - จ่ายปันผลเป็นเงินสด
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด์ 
สุขุมวิท เลขที่ 30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้