รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 เม.ย. 2562 07:46:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
ROCK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์(listed)
โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ร้อกเวิธ(listed)
โดย นางสาว สวรรญา วัฒนายนต์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.908% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.657% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ร้อกเวิธ(listed)
โดย นางสาว ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.952% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ร้อกเวิธ(listed)
โดย นางสาว รัชนี พงษ์สุทธิมนัส
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 24/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.964% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________