รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2562 18:12:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ตล. 010/2562

          
25 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
     ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันหยุดของบริษัทฯ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 1 วัน คือวันที่ 6
พฤษภาคม 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
และร่วมถวายพระพรชัยมงคลในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

   จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป   ขอแสดงความนับถือ(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)    (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
     กรรมการ             กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้