รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2562 18:06:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 26 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ ซท/2019/0233
  วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง  ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา
14.00 น. - 15.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

วาระที่ 1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
มติที่ประชุม:  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 1,018,427,151 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.209
ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000
งดออกเสียง  จำนวน   18,577,240 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.791
บัตรเสีย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000

วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2561
  ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

วาระที่ 3.    พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม:  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 1,018,797,471 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.199
ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000
งดออกเสียง  จำนวน   18,682,397 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.801
บัตรเสีย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000
วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
มติที่ประชุม:  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 1,525,106,540 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวม 762,553,270
บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสองล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

  ในการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 คิดเป็นจำนวนเงิน 0.050 บาท 
(ห้าสตางค์) ต่อหุ้น
    คะแนนเสียง
เห็นด้วย  จำนวน 1,019,643,571 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.267
ไม่เห็นด้วย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000
งดออกเสียง  จำนวน  17,976,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.732
บัตรเสีย  จำนวน     10,285 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.001

วาระที่ 5.  พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม:  (1)   อนุมัติให้แต่งตั้งนายชำนิ จันทร์ฉาย 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 888,216,640 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 85.600
ไม่เห็นด้วย  จำนวน 131,438,384 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 12.667
งดออกเสียง  จำนวน  17,976,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 1.732
บัตรเสีย  จำนวน       0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.000
  (2)   อนุมัติให้แต่งตั้งพลเอกสุรพันธ์ พุ่มแก้ว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 1,019,639,167 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.266
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     15,857 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.002
งดออกเสียง  จำนวน   17,976,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.732
บัตรเสีย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000


  (3)   อนุมัติให้แต่งตั้งนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 1,019,639,167 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.266
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     15,857 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.002
งดออกเสียง  จำนวน   17,976,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.732
บัตรเสีย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000

  (4)   อนุมัติให้แต่งตั้งนายมาศถวิน ชาญวีรกูล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 1,019,651,896 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.267
ไม่เห็นด้วย  จำนวน      3,128 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000
งดออกเสียง  จำนวน   17,976,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.732
บัตรเสีย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000

วาระที่ 6.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
มติที่ประชุม:   อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 
2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
1.  ประธานกรรมการแต่ละคณะ  จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม
2.   กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ  จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม
ค่าบำเหน็จประจำปี
1.  ประธานกรรมการบริษัท  จำนวน 500,000 บาท/ปี
2.  ประธานกรรมการตรวจสอบ   จำนวน 500,000 บาท/ปี
3.  ประธานกรรมการสรรหา  จำนวน 400,000 บาท/ปี
    และกำหนดค่าตอบแทน
4.  กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท ท่านละ  จำนวน 300,000 บาท/ปี

  คะแนนเสียง
เห็นด้วย  จำนวน 1,001,561,120 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.524
ไม่เห็นด้วย  จำนวน   18,093,904 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.744
งดออกเสียง  จำนวน   17,976,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.732
บัตรเสีย  จำนวน         0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000

วาระที่ 7.    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
มติที่ประชุม:  อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 
หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2562 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 1,019,618,898 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 98.264
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     32,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.003
งดออกเสียง  จำนวน   17,976,940 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.732
บัตรเสีย  จำนวน      3,626 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.000


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป


  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
  กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้