รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2562 17:14:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง   แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ("บริษัทจัดการ") 
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00
น. ณ ห้องแพลตทินั่ม ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนทาวน์
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้
มีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 71 ราย
ซึ่งถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมด 193,607,574 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 55.3164
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดเท่ากับ
350,000,000 หน่วย) โดยได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังต่อไปนี้

วาระที่ 1   รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์
มติ:    ที่ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์

วาระที่ 2   รับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม สำหรับปี 2561
มติ:    ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของกองทุนรวม สำหรับปี 2561

วาระที่ 3   รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561
มติ:    ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561

วาระที่ 4   รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี สำหรับปี 2562
มติ:  ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวม ประจำปี 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,500,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1.  นางสาวสุขุมาภรณ์ วงศ์อริยาพร     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4843 และ/หรือ
2.  นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4174 และ/หรือ
3.  นายสง่า โชคนิติสวัสดิ์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11251

วาระที่ 5   พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  ไม่มี

  
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ(นายพรชลิต พลอยกระจ่าง)
Deputy Managing DirectorReal Estate & Infrastructure Investment
โทร 0-2674-6400 ต่อ 553
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้