รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2562 08:44:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
ROCK
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ร้อกเวิธ(listed)
โดย นาย ชาญชัย กุลถาวรากร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 24/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -20.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________