รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2562 08:16:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
BEAUTY
แหล่งข่าว
BEAUTY
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : เปลี่ยนแปลงจากที่คณะกรรมการเสนอ
วาระการประชุมที่ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการเสนอ       : วาระที่ 8 ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
และมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
แต่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสี
ยงคัดค้านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ถือว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1)
ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกจำนวน 1,000,000
หน่วยโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ 1
หุ้นในราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 5 บาทต่อหุ้น ให้แก่ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์
ตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท
จากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (ESOP Warrant-1)
ส่วนที่ได้รับคืนจากพนักงานที่ลาออกทั้งหมดจำนวน 2,901,920 หน่วย ดังนั้น ถือว่าที่ประชุมมีมติ
ไม่อนุมัติ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้