รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2562 17:22:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-009/2562

  25 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้  :

1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,103 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  599,204,103  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

3.  อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,503 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  599,202,503  99.9997
ไม่เห็นด้วย  2,000  0.0003
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -

4.  อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ
มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
4.2  งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  599,202,603  99.9997
ไม่เห็นด้วย  2,000  0.0003
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -

5.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ดังนี้
ชื่อ-สกุล  เลขที่ใบรับอนุญาต  บริษัท  
1. นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  4523  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  หรือ
2. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  3930  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล  5874  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  599,204,603  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A
บัตรเสีย  0  -6.  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้
  6.1  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ นายรักษ์ อุณหโภคา นางนิตย์ วิเสสพันธุ์ และนายปริญญา
สหพัฒน์สมบัติ รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 599,204,603 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  บัตรเสีย
  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น
1. นายรักษ์  อุณหโภคา  599,204,603  100  0  0  0  N/A  0
  กรรมการอิสระ และ
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ              
2. นางนิตย์  วิเสสพันธุ์  599,204,603  100  0  0  0  N/A  0
  กรรมการ              
3. นายปริญญา  สหพัฒน์สมบัติ  599,204,603  100  0  0  0  N/A  0
  กรรมการ              

6.2  อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ 
สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 599,239,603 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  599,189,603  99.9917
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  50,000  0.0083
บัตรเสีย  0  -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
                                       บริษัท จัสมิน เทเลคอม 
ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้