รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ตล. 012/2562
  
วันที่ 25 เมษายน 2562
 
เรื่อง   แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
   บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2562 ในวันที่ 25 
เมษายน 2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารเอคิวสแควร์ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 เวลา 15.00 น.
ได้มีมติอนุมัติดังนี้
1.  ยกเลิกมติการแต่งตั้งนายสุทัศน์ จันกิ่งทอง ดำรงตำแหน่ง รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
โดยภายหลังการยกเลิกมติฯดังกล่าวแล้ว นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562
2.  แต่งตั้งนายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี 
ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยภายหลังการแต่งตั้งมีการดำรงตำแหน่งดังนี้
2.1.  ประธานกรรมการบริษัท
2.2.  กรรมการบริหาร
2.3.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อไป

 
ขอแสดงความนับถือ

 
(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)                   (นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน)
          กรรมการ                       กรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้