รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม-เอกสารแนบ2
หลักทรัพย์
AQ
แหล่งข่าว
AQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ข้อมูลพื้นฐาน( )
Krung Thai Land Development Company limited ("KT Land", "บริษัทฯ")
วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  :  28 มีนาคม 2531
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่  :  3675 ถนนพระรามที่4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
สัญชาติ  :  ไทย
ทุนจดทะเบียน  :  350,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นสามัญ  :
:  350,000,000 บาท
จำนวน 350,000 หุ้น
การประกอบธุรกิจ  :  บริษัทฯประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โครงการ เดอะ พอร์ทเทรท พระราม 4-สุขุมวิท 38

คณะกรรมการของบริษัทฯ

ลำดับ  รายชื่อกรรมการ  สัญชาติ  ตำแหน่ง
1  นาย ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ  ไทย  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
2  นางสาว ชวพร เลาหพงศ์ชนะ  ไทย  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
3  นาย ธฤต อุดมเจริญชัยกิจ    ไทย  กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม


ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ลำดับ  รายชื่อผู้ถือหุ้น  สัญชาติ  จำนวนหุ้น  สัดส่วน
1  นาย ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ  ไทย  240,000  68.57%
2  นาย ศิวะศิษฐ์ เลาหพงศ์ชนะ  ไทย  52,500  15.00%
3  นาย ธฤต อุดมเจริญชัยกิจ    ไทย  5,000  1.43%
4  นายชูรัฐ เลาหพงศ์ชนะ  ไทย  52,500  15.00%
รวม  350,000  100.00%ความเห็นของฝ่ายวิเคราะห์
ด้วยสถานะปัจจุบันของบริษัทฯ มูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดทางบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 1,265.59 ล้านบาท 
ซึ่งหากทำการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีตามรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน จัดทำโดย บริษัท
กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด ประเมิน ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
โดยทำการการประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ชื่อ "เดอะพอร์ทเทรท พระราม 4"
ซี่งเป็นโครงการของบริษัทฯแล้ว บริษัทฯมีสินทรัพย์หลังการปรับปรุงทางบัญชีรวมทั้งสิ้นเท่ากับ 1,434.84
ล้านบาท เมื่อนำมาหักลบกับหนี้สินรวมของบริษัทฯ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,047.74 ล้านบาท
มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นหลังการปรับปรุงทางบัญชี มีมูลค่าเท่ากับ 387.11 ล้านบาท
  ทั้งนี้ กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน 
เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองและแวดวงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯกลุ่มดังกล่าวมีการถือครองหุ้นสามัญในสัดส่วนต่างๆของบริษัทอื่นๆ จำนวน 4 บริษัท
ได้แก่
1)   บริษัท ทริปเปิล พี แอสเซท จำกัด
2)   บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)
3)  บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด
4)   บริษัท รียูซิท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนของการถือหุ้นในบริษัท 4 แห่งดังกล่าว 
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯถือครองมูลค่าสินทรัพย์ในบริษัทอื่นๆ เท่ากับ 1,481.01 ล้านบาท
และมูลค่าทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว เท่ากับ 517.14 ล้านบาท
ทั้งนี้ ด้วยมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เท่ากับ 387.11 ล้านบาท รวมถึงความมีชื่อเสียง 
และมูลค่าทรัพย์สินในบริษัทอื่นๆ จำนวน 4 บริษัท เท่ากับ 1,481.01
ล้านบาทที่กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัทฯถือครองอยู่ แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าว
มีศักยภาพในการชำระคืนสัญญาเงินกู้ มูลค่า 412 ล้านบาทได้()
ด้วยการการจำหน่ายสินทรัพย์ของทั้งบริษัทฯเอง และบริษัทอื่นๆ
ซึ่งมีมูลค่ารวมสูงกว่ามูลค่าของสัญญาเงินกู้ ดังกล่าว เพื่อใช้ในการชำระคืนดังกล่าว
หากมีการทวงถามและเรียกให้ชำระคืนจากผู้ลงทุน ซึ่งได้แก่ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายสุทัศน์ จันทิ่งทอง  นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิน )
                  กรรมการ  กรรมการ
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้