รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2562 10:15:00
หัวข้อข่าว
การขึ้นเครื่องหมาย "H" หลักทรัพย์บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) "NOBLE"
หลักทรัพย์
NOBLE
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย H
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : H
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 25 เม.ย. 2562
เวลา                        : 10:05
เหตุผล                       :
ตลาดหลักทรัพย์หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (มหาชน) "NOBLE" 
เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนวิธีบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) เกินกว่า
25% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ
และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ NOBLE
ต่อตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว
ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ NOBLE เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 10.05 น. 
ของวันที่ 25 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน
______________________________________________________________________