รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2562 17:58:00
หัวข้อข่าว
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการประเมินผลงานของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              


เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการประเมินผลงานของบริษัทฯ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") มีความประสงค์ขอแจ้งให้ทราบว่า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ
ต่าง ๆ ดังนี้

1.  มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแทนนายสมิทธิ์ 
เทียมประเสริฐ
กรรมการตรวจสอบที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

2.  มีมติอนุมัติการเลือกตั้งนายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เป็นประธานกรรมการประเมินผลงานแทนนายสมิทธิ์ 
เทียมประเสริฐ
ประธานกรรมการประเมินผลงานที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งเนื่องจากสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัท
โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

.......................................................................
(นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้