รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2562 17:32:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจัดการ
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ PFRD 034/2562

              วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจัดการ

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
      ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า
บริษัทจัดการได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ ดังนี้

เดิม
ชื่อ    :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี- พรินซิเพิล จำกัด
ที่อยู่   : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16
        ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
        กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500
โทรสาร  : 0-2657-3167  

ใหม่
ชื่อ    :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด
ที่อยู่   : 44 อาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16
        ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
        กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2686-9500
โทรสาร  : 0-2657-3167

         อนึ่ง การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจัดการดังกล่าว 
เนื่องมาจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ที่ Principal Financial Group
ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท CIMB-Principal Asset Management Berhad (ประเทศมาเลเซีย)
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจัดการ จากเดิม 40% เพิ่มขึ้นเป็น 60%

         ทั้งนี้ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนและบริการใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน
โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้