รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2562 17:00:00
หัวข้อข่าว
รายงานการไ้ด้มาซึ่งสินทรัพย์ซึ่งเป็นที่ดินโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์
หลักทรัพย์
TMW
แหล่งข่าว
TMW
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

วันที่ 24 เมษายน 2562

เรื่อง   รายงานสารสนเทศการได้มาซึ่งสินทรัพย์
เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  เนื่องด้วยบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 
1/2562 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาแผนการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่าโดยประมาณ
158,697,000.- บาท
เพื่อใช้ในโรงงานสาขาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันโรงงานอยู่ในระหว่างก่อสร้างในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
นวนคร โดย
เมื่อนำมูลค่าตามแผนการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวรวมกับสินทรัพย์ 2 รายการ ได้แก่ 1) 
มูลค่าที่ดินในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนคร70,000,000.-บาท  เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการซื้อจากบริษัท นวนคร จำกัด(มหาชน)  และชำระเงินแล้วในปี 2561 และ 2)
มูลค่าการก่อสร้างโรงงาน 354,000,000.-บาท
ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนครตามสัญญาจ้างก่อสร้างโรงงานลงวันที่ 16 มีนาคม 2562 ระหว่างบริษัทฯ กับ
บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อเดือนมีนาคม 2562
ทำให้มูลค่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 582,697,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 18.95
ของสินทรัพย์รวมตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
  โดยการทำรายการดังกล่าว 
ถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าขนาดรายการเข้าลักษณะเป็นรายการประเภทที่ 2
ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการ
โดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้หรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ลงวันที่3
1สิงหาคม 2551
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบี
ยนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
บริษัทฯมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21
วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแผนการลงทุนก่อสร้างโรงงานและที่ดินรวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรง
งานสาขาจังหวัดนครราชสีมา และอนุมัติให้บริษัทฯจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ
  คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่าข้อความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการและได้จัดทำขึ้นด้วยคว
ามรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


    ขอแสดงความนับถือ

      
          (นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ)
          เลขานุการบริษัท

สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามบัญชี 1
                   ของ
       บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)


                   

1.  วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

  มติคณะกรรมการบริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 20 เมษายน 2562
2.  รายละเอียดของผู้ซื้อและผู้ขาย
  -   ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร เนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ (14,000 ตารางวา) 
ตาม    สัญญาจะซื้อจะขายในเดือนพฤษภาคม 2561
      ผู้ซื้อ  :  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
      ผู้ขาย  :  บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)
      ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  :    ไม่มี
  -    งานก่อสร้างโรงงาน (ตามสัญญาก่อสร้างโรงงานใหม่ในเดือนมีนาคม 2562)
      ผู้ว่าจ้าง  :  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
    ผู้รับจ้าง  :  บริษัท ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้าง จำกัด(มหาชน)
      ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง  :  ไม่มี
  -    เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562  วันที่ 20 เมษายน 2562)
      ผู้ซื้อ  :  บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
      ผู้ขาย   :  ผู้จำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากแหล่งทั้งภายในและต่างประเทศ

      ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย  :  ไม่มี  
  3.   ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและมูลค่าขนาดของรายการ
  -  ทิ่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 42478 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสิมา เนื้อที่ประมาณ   35 ไร่
(14,000 ตารางวา) ตั้งอยู่บริเวณในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร มูลค่า 70,000,000.-บาท
  (เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
  -   โรงงานในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ โรงงาน 1 และโรงงาน 2       
ระบบสาธารณูปโภคและงานก่อสร้างภายนอกอื่นๆ รวมพื้นที่ใช้ประโยชน์ 12,892 ตารางเมตร
มูลค่า  โครงการก่อสร้างรวม 354,000,000.- บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน)

  -    เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงานมูลค่าโดยประมาณ 158,697,000.-บาท 
(หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านหก  แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
       รวมมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 582,697,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 18.95 ของสินทรัพย์รวมของ  บริษัทฯ 
ซึ่งเท่ากับ 3,075.24 ล้านบาท จากงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
      เนื่องจากขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ18.95 จัดเป็นรายการประเภทที่ 2 
ตามวิธีคำนวณ  ขนาดรายกานวณขนาดรายการโดยใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการ  กำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.20/2551
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ลงวันที่
31 สิงหาคม 2551และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ-ไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิน-
  ทรัพย์ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยบริษัทฯมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
และทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 21 วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
4.   รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา  
  -  ที่ดินบางส่วนของโฉนดเลขที่ 42478 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ     35 
ไร่ (14,000 ตารางวา) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร
  -  โรงงาน 1 และโรงงาน 2 รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคและอื่นๆ ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่   999/1 หมู่
1 ถนนมิตรภาพ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กำหนดเวลาตามสัญญา
  จะแล้วเสร็จและส่งมอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
  -  เครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่ Injection molding machine, Press machine, Machining 
และอุปกรณ์อื่น
5.  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน
  -  มูลค่าที่ดินตามสัญญาฯ 70,000,000.-บาท ซึ่งสัญญาฯทำขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
บริษัทฯได้    ชำระมูลค่าที่ดินทั้งหมดแล้ว
-  มูลค่าการลงทุนสิ่งก่อสร้างตามสัญญาก่อสร้าง 354,000,000.-บาท เงื่อนไขการชำระเงินแบ่งเป็น 4   งวด 
ดังนี้
    งวดที่ 1 ชำระ 30% จำนวนเงิน 106,200,000.- บาท ภายใน 30 วัน 
หลังจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย  ลงนามในสัญญาครบถ้วนแล้ว
    งวดที่ 2 ชำระ 30% จำนวนเงิน 106,200,000.- บาท เมื่องานถมดิน ฐานราก เทพื้นคอนกรีต 
  และติดตั้งโครงเหล็กหลังคาของโรงงานแล้วเสร็จทั้งหมด
    งวดที่ 3 ชำระ 30% จำนวนเงิน 106,200,000.- บาท 
เมื่อการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆแล้วเสร็จ  ทั้งหมดและการตรวจรับมอบงานครบถ้วนทั้งหมดแล้ว
    งวดที่ 4 ชำระ 10% จำนวนเงิน 35,400,000.- บาท 
เมื่อการส่งมอบงานอื่นๆที่เหลือทั้งหมดแล้ว  รวมถึงการส่งมอบเอกสารใบอนุญาตจากหน่วยราชการต่างๆ
แบบงานก่อสร้าง เอกสารรับประกัน  ผลงานและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ผู้ว่าจ้างครบถ้วนแล้ว
-  มูลค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามแผนที่จะลงทุนในอนาคตโดยประมาณ 158,697,000.- บาท   ประกอบด้วย
    Injection molding machine มูลค่าประมาณ 29,000,000.-บาท  
    Press machine มูลค่าประมาณ 1,450,000.-บาท
    Machining มูลค่าประมาณ 121,800,000.-บาท
    อุปกรณ์อื่น มูลค่าประมาณ   6,447,000.- บาท
  รวมมูลค่าโดยประมาณของการก่อสร้างโรงงาน ที่ดินและเครื่องจักรอุปกรณ์ทั้งสิ้น 582,697,000.- บาท
6  แหล่งเงินทุนที่ใช้
    โดยเบื้องต้น บริษัทฯจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากภายในบริษัทฯก่อน 
หากไม่เพียงพอจึงจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากภายนอก
7.  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท
    เนื่องจากกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมในปัจจุบันที่สาขาโรงงานโคราชไม่เพียงพอต่อความต้องการทำให้ก
ารผลิตบางส่วนจำเป็นต้องจ้างผลิตจากภายนอกเพื่อช่วยแก้ปํญหาในการผลิตให้ทันส่งมอบสินค้าถึงลูกค้า
ดังนั้น โครงการลงทุนสร้างโรงงานเพิ่มอีกจำนวนสองโรงในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
  นวนครครั้งนี้   ประการแรก 
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวอันเนื่องจากกำลังการผลิตไม่เพียงพอของผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมและการส่งมอบสิน
ค้าไม่ทันเวลา และประการที่สอง
เพื่อเป็นการเตรียมกำลังการผลิตไว้รองรับสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมใหม่ในอนาคต
8.  เงื่อนไขการเข้าทำรายการ
      การดำเนินการในรายการดังกล่าวข้างต้นจัดเป็นรายการประเภทที่ 2 
ตามวิธีการคำนวณขนาดรายการโดย  ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ.
20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ใน
การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ไปซึ่งทรัพย์สินลงวันที่31สิงหาคม
2551
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกาของบริษัท  จดทะเบ
ียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ.2547ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547
โดยบริษัทฯมีหน้าที่ต้อง  เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ฯและทำหนังสือเวียนให้ผู้ถือหุ้นภายใน 21
วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งตลาด  หลักทรัพย์ฯ
9.  ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
        อนุมัติการลงทุนดังกล่าว
10.  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัท
      - ไม่มี
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้