รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2562 17:02:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
ESSO
แหล่งข่าว
ESSO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :

ที่ Esso/SET/005/62
วันที่ 23 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1)  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรอง:  2,888,202,596  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9999
ไม่รับรอง:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง:  100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,888,202,696  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100

2)  รับรองรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา 
รวมทั้งรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รับรองและอนุมัติ:  2,879,813,009  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.7062
ไม่รับรองและไม่อนุมัติ:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง:  8,484,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.2937
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,888,297,309  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100

3)  อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 จำนวน 109 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับปี 2561 ในอัตรา 0.10
บาท (สิบสตางค์) ต่อหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

อนุมัติ:  2,888,456,912  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9996
ไม่อนุมัติ:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง:  9,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0003
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,888,466,312  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100
        
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่
 3 พฤษภาคม 2562

4)  อนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์ เป็นกรรมการอิสระ แทนนายสมิทธิ์ เทียมประเสริฐ 
กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ (2) นางสาวประจิต หาวัตร
กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง (3)
นายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ (4)
นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

  4.1)  นายบูรณวงศ์ เสาวพฤกษ์   กรรมการอิสระ

อนุมัติ:  2,888,409,417  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9977
ไม่อนุมัติ:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง:  59,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0020
บัตรเสีย:  4,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001
0รวม:  2,888,473,217  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100
    
4.2)  นางสาวประจิต หาวัตร   กรรมการอิสระ

อนุมัติ:  2,888,420,317  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9981
ไม่อนุมัติ:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
งดออกเสียง:  48,900  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0016
บัตรเสีย:  4,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0001
รวม:  2,888,473,217  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100

  4.3)  นายบุญทักษ์ หวังเจริญ   กรรมการอิสระ

อนุมัติ:  2,888,378,417  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9967
ไม่อนุมัติ:  25,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0008
งดออกเสียง:  69,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0024
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,888,473,217  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100
        
  4.4)  นายสุชาติ โพธิ์วัฒนะเสถียร   กรรมการ

อนุมัติ:  2,712,641,063  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  93.9126
ไม่อนุมัติ:  175,761,354  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  6.0849
24  70,800  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0024
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,888,473,217  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100

5)  อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
  
(1)  กรรมการผู้ซึ่งได้รับค่าตอบแทนต่างหากจากบริษัทหรือบริษัทในเครือของบริษัทสำหรับการทำงานเต็มเวลาประ
เภทใดๆ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

(2)  กรรมการซึ่งมิใช่พนักงานของบริษัทและมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 
153,333 บาท

(3)  กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนกรรมการเดือนละ 191,667 บาท

อนุมัติ:  2,888,439,017  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9979
ไม่อนุมัติ:  10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0003
งดออกเสียง:  49,300  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0017
บัตรเสีย:  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0000
รวม:  2,888,498,317  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100

6)  อนุมัติแต่งตั้งให้นายพงทวี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 นางสาวอมรรัตน์ 
เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพร้ซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และมอบหมายให้คนหนึ่งคนใดเป็นผู้ทำการตรวจสอบและให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยมีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
  
อนุมัติ:  2,888,457,617  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9982
ไม่อนุมัติ:  10,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0003
งดออกเสียง:  24,400  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0008
บัตรเสีย:  15,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0005
รวม:  2,888,507,017  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                           
 .......................................................................
 (นางอังสนา พิเรนทร)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้