รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2562 09:00:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) และการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
หลักทรัพย์
NFC
แหล่งข่าว
NFC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท 
เอ็นเอฟซีที จำกัด ("NFCT") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 22 เม.ย. 2562
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 21 มิ.ย. 2562
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 08 พ.ค. 2562
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 07 พ.ค. 2562
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์
สถานที่ประชุม                     : ห้องราชพฤกษ์ บางนา ไพรด์ โฮเทล แอนด์ เรสิเดนซ์ (บางนา
 ทาวเวอร์) เลขที่ 2/4 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม. ที่ 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้