รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2562 08:53:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562
หลักทรัพย์
STPI
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 17/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอสทีพี แอนด์ ไอ(listed)
โดย นาย ประทีป ตั้งมติธรรม
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 09/04/2562
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.68% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.69% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________