รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2562 18:21:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 22 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ด้วยบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีลม บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  836,927,326  99.95
ไม่เห็นด้วย  414,500  0.05
งดออกเสียง  5,000  0.00
บัตรเสีย  -  -

2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ฯ ประจำปี 2561

3.  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  838,015,328  100.00
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  5,000  0.00
บัตรเสีย  -  -

4.  อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 
จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และ กำไรสะสมบางส่วน ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน
33,975,000 บาท( คิดเป็นร้อยละ 102.6 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561)
โดยที่บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี2561 จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2561
ในอัตตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 33,975,000 บาท
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  838,050,449  100.00
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  5,000  0.00
บัตรเสีย  -  -

5.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

      1. นายวิน วิริยประไพกิจ      กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  837,697,201  99.95
ไม่เห็นด้วย  414,500  0.05
งดออกเสียง  5,050  0.00
บัตรเสีย  -  -

      2. นายชรินทร์ หาญสืบสาย   กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  837,697,151  99.95
ไม่เห็นด้วย  414,600  0.05
งดออกเสียง  5,000  0.00
บัตรเสีย  -  -
          
3. นายธวัช ผลความดี       กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  837,697,251  99.95
ไม่เห็นด้วย  414,500  0.05
งดออกเสียง  5,000  0.00
บัตรเสีย  -  -
    
6.  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ/หรือ 
นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงานอี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2562
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท


  
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  838,111,751  100.00
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  5,000  0.00
บัตรเสีย  -  -

7.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
     ประธานกรรมการ                30,000 บาท /เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ       30,000 บาท /เดือน
กรรมการอื่นท่านละ        25,000 บาท /เดือน
นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลา 
ให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้
    นายฟาง จิน หลง                 60,000 บาท/เดือน
    นายอนุวัต  ชัยกิตติวนิช                32,000 บาท/เดือน

   และอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปี 2561 
ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 169,875 บาท
ทั้งนี้โดยมอบหมายให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวต่อไป
       
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  837,820,962  99.95
ไม่เห็นด้วย  414,500  0.05
งดออกเสียง  5,000  0.00
บัตรเสีย  -  -
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้