รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 เม.ย. 2562 17:50:00
หัวข้อข่าว
การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญ ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ประจำปี 2562
หลักทรัพย์
TIF1
แหล่งข่าว
TIF1
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ กอ. 045/2562

            วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง  การให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า 
สำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทยอินดัสเตรียล 1 ประจำปี 2562
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
        ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บลจ. วรรณ") ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ไทยอินดัสเตรียล 1 ("กองทุน") ขอเรียนว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหน่วยลงทุน บลจ.วรรณ 
จึงขอแจ้งการให้สิทธิผู้ถือหน่วยลงทุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประ
ชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด โดย บลจ.วรรณ
ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดบนเว็บไซต์ของบริษัทจัดการที่ www.one-asset.com ตั้งแต่วันที่ 22
 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้