รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 18:27:00
หัวข้อข่าว
Report NAV as of 19 April 2019
หลักทรัพย์
TGOLDETF
แหล่งข่าว
TGOLDETF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        Report on Net Assets Value (NAV) per unit

Subject                 : Report NAV
Name                   : THANACHART GOLD ETF (TGOLDETF)
NAV as of                : 19-Apr-2019
Net Assets Value (Baht per unit)     : 3.7670
Net Assets Value (Baht)         : 150,177,001.17
Balance Units (Units)          : 39,866,000.0000
Offer price               : 3.7671
Bid price                : 3.7630
Signature ___________________________
(Mr. Sombat Larppichet)
 Authorized to sign on behalf of the fund
______________________________________________________________________
This announcement was prepared and disseminated by listed company or issuer 
through the electronic system which is provided for the purpose of dissemination
of the information and related documents of listed company or issuer to the
Stock Exchange of Thailand only. The Stock Exchange of Thailand has  no
responsibility for the correctness and completeness of any statements, figures,
reports or opinions contained in this announcement, and has no liability for any
losses and damages in any cases. In case you have any inquiries or
clarification regarding this announcement, please directly contact listed
company or issuer who made this announcement.