รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 18:05:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 4 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
หลักทรัพย์
TSTH
แหล่งข่าว
TSTH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2019
ไตรมาส                       : Quarter 4
สิ้นสุดวันที่                      : 31 มี.ค. 2562
หมายเหตุ                      :
ที่ TSTH 024/2562 รม/อณ/ปบ              19 เมษายน 2562

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง   ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีการเงิน 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562)

       บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 4
ของปีการเงิน 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) ดังนี้

1.  ผลการดำเนินงาน
ปริมาณการขายในไตรมาสนี้สูงกว่าไตรมาสก่อน 
สะท้อนถึงความเชื่อมั่นตลาดทั่วไปที่ปรับตัวดีขึ้นจากความพร้อมในตลาดที่ลดลง
แม้ว่าความต้องการของตลาดโดยรวมสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้างทรงยาวยังคงอยู่ในระดับต่ำ
โครงการขนาดใหญ่ยังคงล่าช้าและยังไม่เริ่มการสั่งซื้อ
ประกอบกับราคาสินค้าในต่างประเทศอ่อนตัวลงส่งผลให้อุปสงค์เหล็กลวดในประเทศชะลอตัว
ขณะที่การนำเข้าสินค้าจากมาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย และจีนเพิ่มขึ้นทุกปี

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปีก่อน
1.1  ยอดขายสุทธิ
ปริมาณการขายในไตรมาสนี้สูงกว่าไตรมาสก่อนร้อยละ 9 ในขณะที่ลดลงร้อยละ 4 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากอ่อนแอของความเชื่อมั่นในตลาดการก่อสร้างในประเทศไทย
ยอดขายสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 5,483 ล้านบาทใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน ในขณะที่ลดลงร้อยละ 10 
เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลง
สำหรับปริมาณการขายในปีการเงิน 2562 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ยอดขายสุทธิ 22,222 
ล้านบาทใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าสำเร็จรูปสูงขึ้นจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับปริมาณการขายในประเทศที่ลดลง
1.2  กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
บริษัทรายงานผลขาดทุนจำนวน 93 ล้านบาทในไตรมาสนี้ เทียบกับขาดทุน 196 ล้านบาทในไตรมาสก่อน 
เนื่องจากปริมาณการขายสินค้าเหล็กเส้นและสินค้าเหล็กรูปพรรณขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น
ราคาเศษเหล็กและต้นทุนการแปลงสภาพลดลง
อย่างไรก็ตามราคาขายสินค้ายังคงอยู่ภายใต้ความดันตามที่อธิบายข้างต้น
สำหรับปีงบประมาณ 2562 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 148 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไร 585 
ล้านบาทในปีก่อน เนื่องมาจากปริมาณการขายลดลงจากความอ่อนแอของความเชื่อมั่นในตลาด
และต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

2.  ฐานะการเงิน
2.1  สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลง 523 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องจาก
-  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 583 ล้านบาท
-  สินค้าคงเหลือลดลง 290 ล้านบาท
-  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลดลง 137 ล้านบาท เนื่องจากค่าเสื่อมราคา
-  บางส่วนถูกชดเชยด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้น 407 
ล้านบาทและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 77 ล้านบาทจากภาษีมูลค่าเพิ่มขอคืน


2.2  หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 523 ล้านบาท จากวันที่ 31 มีนาคม 
2561 เนื่องจาก
-  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 263 ล้านบาท
-  ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 55 ล้านบาท
-  กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง 54 ล้านบาท
-  ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 191 ล้านบาท จากผลขาดทุนของปีการเงิน 2562
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                ขอแสดงความนับถือ
               บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
                (นายราจีฟ มังกัล)
                    กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-937-1000 ต่อ 3111/3156/3210
โทรสาร 02-937-1224
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้