รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:52:00
หัวข้อข่าว
ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 7 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย KGI
หลักทรัพย์
TKN13C1904B
แหล่งข่าว
KGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ            

เรื่อง                        : ราคาอ้างอิงและเงินสดส่วนต่างสุทธิ
ข้อมูล ณ วันที่                    : 19 เม.ย. 2562
วันครบกำหนดอายุ                   : 24 เม.ย. 2562
ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิ (บาท)              : 0.00


ชื่อย่อ DW                      : BEAU13C1904B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.38462
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 6.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 10.10
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : COM713C1904A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.22222
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 18.40
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 22.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : DTAC13C1904A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.08475
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 54.25
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 52.00
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.1906875

ชื่อย่อ DW                      : INTU13C1904A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.10758
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 59.50
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 56.26
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.3485592

ชื่อย่อ DW                      : ORI13C1904B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.43871
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 7.95
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 9.415
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TKN13C1904B
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.53507
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 10.00
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 11.312
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00

ชื่อย่อ DW                      : TMB13C1904A
อัตราการใช้สิทธิต่อหน่วย                : 0.97087
ราคาสินทรัพย์อ้างอิง (บาท)               : 2.06
ราคาการใช้สิทธิ (บาท)                 : 2.50
เงินสดส่วนต่างสุทธิ (บาท)                : 0.00


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจื้อ-หง หลิน
ตำแหน่ง                       : กรรมการอำนวยการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้