รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:11:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
หลักทรัพย์
MIPF
แหล่งข่าว
MIPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 19 เม.ย. 2562
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่ผู้จัดการกองทุนเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ กอ. 043/2562
            วันที่ 19 เมษายน 2562

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
มิลเลียนแนร์ (MIPF) ("กองทุนรวม") ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนประจำปี 2562 ของกองทุนรวม
ซึ่งประชุมในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ อาคาร 1 ชั้น
2 เลขที่ 2525 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โดยมีผู้ถือหน่วยลงทุนมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น
26 ราย ถือหน่วยลงทุนรวมกันทั้งหมดจำนวน 187,711,492 หน่วยลงทุน คิดเป็นประมาณร้อยละ 98.80 
ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด (จำนวนรวมทั้งสิ้น 190,000,000 หน่วยลงทุน)
ได้มีมติที่สำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้
วาระที่ 1      รับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับปี 2561
วาระที่ 2   รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2561  
วาระที่ 3   รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนรวมประจำปี 2562 โดยบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้เสนอผู้สอบบัญชี ดังนี้
    1. นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4917 และ/หรือ
    2. นายเทอดทอง เทพมังกร    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 และ/หรือ
    3. นางสาวชมภูนุช แซ่แต้    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8382 และ/หรือ
    4. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9622
โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกองทุนรวม 
และในกรณีที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่แทนได้
วาระที่ 5       เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


    (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎร์นิกร)
   รองกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้