รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:05:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม (F53-5)
หลักทรัพย์
ZMICO
แหล่งข่าว
ZMICO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขาย Warrants/TSR (F53-5)      
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 19 เม.ย. 2562

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

ใบสำคัญแสดงสิทธิ                  
เสนอขายให้แก่                    

ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม                   
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย (หน่วย)         : 413,434,000
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                 : ZMICO-W4
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                  : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ บริษัทหลักทรัพย์ 
ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4
ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)              : 0.00
วันที่จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ              : 18 เม.ย. 2562
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรร/ขายได้ (หน่วย)       : 413,031,684
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ (หน่วย)          : 402,316
การดำเนินการกรณีมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือ        : บริษัทฯ 
จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือต่อไป
___________________________________________________________________________________________________


กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ตำแหน่ง                       : รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายเจษฎาวัฒน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการมีอำนาจลงนาม

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้