รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 เม.ย. 2562 17:03:00
หัวข้อข่าว
กำหนดปิดสมุดทะเบียนและขอหยุดพักการซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์จำนวน 18 หลักทรัพย์ ที่ออกโดย MACQ
หลักทรัพย์
BGRI28C1905A
แหล่งข่าว
MACQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ DW                    

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 19 เม.ย. 2562
วันใช้สิทธิ                      : 09 พ.ค. 2562
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอน DW           : 09 พ.ค. 2562
วันทำการซื้อขายสุดท้าย                 : 03 พ.ค. 2562
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 07 พ.ค. 2562 ถึงวันที่ 09 พ.ค. 2562

ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : ADVA28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 174.799
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 25.53242 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : AOT28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 73.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 9.70 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BANP28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 19.764
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 4.50062 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BCH28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 22.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 3.50 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BEM28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.20 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BGRI28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 30.571
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.42735 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : BTS28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 10.61
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 1.70935 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : DTAC28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 52.50
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : EA28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 54.21
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.18484 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : GGC28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 11.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 7.70 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : INTU28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 49.90
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 11.9858 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KKP28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 79.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10.55 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : KTC28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 38.205
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 13.71478 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : PTTE28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 140.21
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 18.50 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SAWA28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 55.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 12.67 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : SCC28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 470.656
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 78.44264 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TISC28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 95.00
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 10 : 1
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TRUE28C1905A
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                 : 6.233
อัตราการใช้สิทธิ (DW : หลักทรัพย์อ้างอิง)        : 2.55205 : 1


หมายเหตุ                      :
1. เงินสดส่วนต่างสุทธิ = เงินสดส่วนต่าง - ค่าใช้จ่ายในการใช้สิทธิที่เรียกเก็บโดยผู้ออก โดยที่
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
อัตราการใช้สิทธิ
กรณีสิทธิในการซื้อ และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาอ้างอิง - ราคาใช้สิทธิ) X 
ตัวคูณดัชนี
กรณีสิทธิในการขาย และสินทรัพย์อ้างอิงเป็นดัชนี : เงินสดส่วนต่าง = (ราคาใช้สิทธิ - ราคาอ้างอิง) X 
ตัวคูณดัชนี
2. หากมูลค่าเงินสดส่วนต่างสุทธิเป็นจำนวนมากกว่าศูนย์ในวันใช้สิทธิอัตโนมัติ 
ให้ถือว่ามีการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์(DW) โดยอัตโนมัติ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวแก่ผู้ถือ DW
และผู้ออก DW จะชำระเงินสดส่วนต่างสุทธิ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือ DW ไม่ว่าผู้ถือ DW
จะได้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิหรือไม่ ตามวิธีและภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ
3. ผู้ถือ DW สามารถปฏิเสธการใช้สิทธิได้ โดยแจ้งไปยังนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW 
ตามวิธีการที่นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้ถือ DW แต่ละรายกำหนด

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายนพดล ดวงทิพย์เนตร
ตำแหน่ง                       : กรรมการ


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้